All ให้เช่า

ให้เช่า
$2,450,000

BELLA SUIZA,Bogota,Colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 113 m2
4
3

รายละเอียด

ให้เช่า
$2,500,000

CHICO NORTE,Bogota,Colombia

ชนิด: พื้นที่ เชิงพาณิชย์
พื้นที่: 90 m2
0
0

รายละเอียด

ให้เช่า
$1,265,000

cedritos,Bogota,Colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 48 m2
1
1

รายละเอียด

ให้เช่า
$1,243,000

IBERIA COLINA,Bogota,Colombia

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 54 m2
2
2

รายละเอียด

ให้เช่า
$26,100,000

MORATO - PONTEVEDRA,Bogota,Colombia

ชนิด: พื้นที่ เชิงพาณิชย์
พื้นที่: 435 m2
0
0

รายละเอียด

ให้เช่า
$4,860,000

MORATO PONTEVEDRA,Bogota,Colombia

ชนิด: พื้นที่ เชิงพาณิชย์
พื้นที่: 81 m2
0
0

รายละเอียด

ให้เช่า
$4,380,000

MORATO- PONTEVEDRA,Bogota,Colombia

ชนิด: พื้นที่ เชิงพาณิชย์
พื้นที่: 73 m2
0
0

รายละเอียด

ให้เช่า
$16,869,600

MORATO - PONTEVEDRA,Bogota,Colombia

ชนิด: พื้นที่ เชิงพาณิชย์
พื้นที่: 281 m2
0
0

รายละเอียด

ให้เช่า
$12,800,000

CENTRO COMERCIAL SALITRE PLAZA,Bogota,Colombia

ชนิด: พื้นที่ เชิงพาณิชย์
พื้นที่: 35 m2
0
0

รายละเอียด

 ประเภท ตัวกรอง

 กรอง วัตถุประสงค์

 เอสเตท ยอดนิยม

การขาย
CEDRITOS LAS MARGARITAS,Bogota,Colombia
$710,000,000
ขายและให้เช่า
Bogota,Bogota,Colombia
$3,200,000,000
การขาย
SANTA BIBIANA,Bogota,Colombia
$585,000,000
การขาย
ALTOS DE SOTILEZA,Bogota,Colombia
$1,450,000,000
มีผู้เช่า
LA COLINA,Bogota,Colombia
$980,000,000
Top